Noteikumi

Inčukalna pamatskolas darba plāns 2023/24 mācību gadam

 

 

Inčukalna pamatskolas nolikums

 

Inčukalna pamatskola drošības noteikumi

Inčukalna pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna sporta centra nolikums

Inčukalna sporta centra iekšējās kārtības noteikumi

 

Inčukalna pamatskolas 2022./2023.mācību gada pašnovērtējuma ziņojums

Inčukalna pamatskolas audzināšanas darba izvērtējums 2021./22. mācību gadā

Inčukalna pamatskolas darba plāns 2023./24. mācību gadam

Inčukalna pamatskolas Karjeras izglītības programma 2022. līdz 2025.gadam

Inčukalna pamatskolas audzināšanas darba programma 2021.-2024.gadam

Inčukalna pamatskolas attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.m.g.

Vērtēšanas kārtība

Eklases lietošanas kārtība

Inčukalna pamatskolas kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem

Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek īstenota izglītība ģimenē

Kārtība, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības

Kārtība, kāda izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Inčukalna pamatskolas epidemioloģiskās drošības noteikumi

Pagarinātās dienas grupas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Siguldas novada pašvaldības Ētikas Kodekss

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2023./24. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki, 1.-9.klase

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Inčukalna pamatskolā

Kārtība, kādā norisinās formālās un neformālās izglītības āra vides nodarbības Inčukalna pamatskolā

 
 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta