Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

NOTEIKUMI

Inčukalna pamatskolas nolikums

noteikumi

Inčukalna pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna sporta centra nolikums

Inčukalna sporta centra iekšējās kārtības noteikumi

 

Inčukalna pamatskolas Attīstības plāns no 2022. līdz 2025.gadam

Inčukalna pamatskolas darba plāns 2022./23. mācību gadam

Inčukalna pamatskolas Karjeras izglītības programma 2022. līdz 2025.gadam

Inčukalna pamatskolas audzināšabas darba programma 2021.-2024.gadam

Inčukalna pamatskolas 2021./2022.mācību gada pašnovērtējuma ziņojums

Vērtēšanas kārtība

Inčukalna pamatskolas kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem

Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek īstenota izglītība ģimenē

Inčukalna pamatskolas epidemioloģiskās drošības noteikumi

Pirmsskolas izglītības grupu darbības kārtība ārkārtējas situācijas apstākļos

Pagarinātās dienas grupas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Inčukalna novada pašvaldības Ētikas Kodekss

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2022./23. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki, 1.-4.klase

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2022./23. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki, 5.-9.klase

 Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Inčukalna pamatskolā

Pirmskolas izglītības grupu darbības kārtība ārkārtējās situācijas apstākļos

Kārtība, kādā norisinās formālās un neformālās izglītības āra vides nodarbības Inčukalna pamatskolā

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...