Inčukalna pamatskola

Informācija par mūsu skolu

INFORMĀCIJA

skola 1967 300x162Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737. gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas. 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. gadā skola tika pārcelta uz muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967. gadam. 1967. gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola. Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola. Šogad paiet 55 gads, kopš jaunā skola vēra durvis Inčukalna skolēniem. 

2023./2024. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods 21011111, ko apgūst 303 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 182 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 121 skolēni. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma 21015611. Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmskolas izglītības programmu 01011111, sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās. 2019. gada rudenī izveidota vēl viena sešgadīgo grupa. Abas pirmskolas grupiņu apmeklē 38 audzēkņi. Skolā ir 9 klases. Vidējais skolēnu skaits klasēs ir 22 skolēni, taču skolēnu skaits klasēs ir ļoti atšķirīgs. Pedagoģisko procesu īsteno 35 pedagogi ar augstāko izglītību, no kuriem sešiem ir vairākas pedagoģiskās specialitātes.inchukalna psk tagad sam 300x200 Visi skolotāji apmeklē nepieciešamos kursus, lai celtu savu kvalifikāciju. Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, logopēds, skolotāja palīgs, medmāsa. Skolēniem sporta stundas un peldēšanas apmācība notiek blakus esošajā Inčukalna sporta centrā. Skolā strādā 20 tehniskie darbinieki. Skola ir pagasta izglītības un kultūras centrs, kas piedāvā interešu izglītības programmas skolēniem, lekcijas vecākiem. Skolā darbojas Skolas padome un skolēnu padome. 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta