ATBALSTA PERSONĀLS

 
Atbalsta personāls Vārds, uzvārds pirmdiena
otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

Skolas psihologs

(213.kabinetā)

 

Dace Rodiņa

e-klasē

- -

 

9:00-16:00

- -

Skolas medmāsa

(313.kabinetā)

 

Sarmīte Taraseviča

m.t. 29592802

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00-

Logopēds

(312.kabinetā)

 

Inga Moškina

e-klasē

 

13.30- 16.00

 

14.30 - 16.30

 

13.30 - 16.00

 

12.40 - 16.00

 

12.40 - 15.00

Sociālais pedagogs

(213.kabinets)

Agnese Galvanauska

e-klasē

 9.00-15.00  9.00-15.00  9.00-15.00  9.00-15.00  9.00-15.00
Speciālais pedagogs  

 

 

 

 

 

 

Skolas logopēdeInga Moškina

 

Skolas logopēde strādā ar skolēniem, kam ir fonemātiski un fonētiski fonemātiski traucējumi, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Logopēda darbā tiek pievērsta uzmanība fonemātiskās uztvers attīstīšanai, psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uztveres) rosināšanai, pirkstu sīkās muskulatūras aktivizēšanai, leksiski gramatisko traucējumu korekcijai, vārdu krājuma paplašināšanai un aktivizēšanai, saistītas runas pilnveidošanai, lasīšanas grūtību novēršanai.

 

Skolas medmāsa Sarmīte Taraseviča

 

Skolas medicīnas māsa sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros. Medicīnas māsa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim; kopā ar ģimenes ārstiem veic skolēnu profilaktisko potēšanu; nodrošina medicīnisko aprūpi sportā; veic pretepidemioloģiskos pasākumus; kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu; sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.

 

Sociālais pedagogs - Agnese Galvanauska

 

Sociālais pedagogs uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē un palīdz risināt problēmas, konfliktsituācijas skolēniem, to vecākiem, kā arī skolotājiem. Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, pēta skolas vidi. Sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības. Veicina sadarbību ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, administrāciju. Veic skolēnu kavējumu izpēti. Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv


Direktore Agnese Kalniņa
mob. tālrunis 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Atvaļinājuma periodā līdz 07.08.2024. aizvieto

Direktores vietniece
audzināšanas darbā Ieva Felca
mob. tālrunis 26480556
e-pasts: ieva.felca@sigulda.lv

Direktores vietniece
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv 

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.
Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu: incukalna.pamatskola@sigulda.lv

vai zvanot pa telefonu 26480556

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta